دارای چهار تخت یک نفره

تخت ها قابلیت جابجایی دارند.

این واحدها نوسازتر و دارای امکانات بیشتری هستند.