دارای یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها، یک تخت دو نفره داخل اتاق دیگر و یک تخت یک نفره داخل سالن می باشد.
پراکندگی این واحدها در طبقه یازدهم است.