دارای یک تخت دابل

سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.(۸۰۰۰۰۰ ریال)