سرویس نفر اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد(به ازای هر نفر ۲۳۰۰۰۰۰ ریال)