این اتاق ها در طبقه همکف هتل واقع شده اند و برخی فاقد پنجره هستند.