این اتاق ها در طبقات همکف و محوطه هتل واقع شده اند که در ورودی به اتاق تعدادی پله وجود دارد.