دارای دو تخت یک نفره

این واحدها دور تا دور حیاط واقع شده اند که ورودی اتاق ها دارای تعدادی پله می باشد.