متراژ این واحدها نسبت به اتاق های معمولی بیش تر می باشد.