سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.

این اتاق قابلیت ۲ نفر اضافه دارد.