سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

قابلیت ۲ نفر اضافه دارد.