سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب می باشد* تخت ها قابلیت جا به جایی دارند *داخل سرویس بهداشتی دستگیره و تلفن تعبیه شده است همچنین درب سرویس بهداشتی به بیرون باز میشود.