دارای یک تخت دابل و یا دو تخت یک نفره* تعدادی از این اتاق ها در ساختمان اصلی، در طبقات اول تا سوم و تعدادی در محوطه هتل واقع شده اند و برای موقعیت اتاق ها هیچ تضمینی داده نمی شود و در هتل مشخص می شود.