(دارای دو تخت یک نفره)

این اتاق ها در حیاط بالا و پایین واقع شده و برای ورود به اتاق ها تعدادی پله وجود دارد.

لازم به ذکر است اتاق فاقد تلویزیون می باشد.