دارای دو تخت یک نفره
نفر اضافه شامل هزینه می باشد.