سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.