سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب می باشد.* تخت ها قابلیت جا به جایی دارند.