قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد.