دارای دو تخت یک نفره
سرویس اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.
پراکندگی واحدها در طبقات سوم تا چهارم می باشد.
مهمانان عزیز، در صورت نیاز به سشوار می توانند از پذیرش درخواست نمایند.
نمای اتاق ها رو به خیابان یا محوطه هتل است.