نمای اتاق رو به خیابان است.
پراکندگی اتاق در طبقات اول تا چهارم می باشد.

سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها