دارای یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها و دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر و سالن نشیمن