دارای دو اتاق خواب و یک راهرو کوچک

دارای یک تخت دونفره داخل اتاق و دو تخت یکنفره داخل اتاق دیگر