دارای نشیمن، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها، دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر

سرویس اضافه به صورت تشک و پتو شامل هزینه می باشد.

این اتاق قابلیت دو نفر اضافه را دارد.