دارای دو تخت یک نفره یا یک تخت دو نفره در هر یک از اتاق ها و یک مبل تخت شو در سالن می باشد.

سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها