دارای دو اتاق خواب و یک راهرو کوچک

دارای یک تخت دونفره داخل اتاق و یک تخت دونفره + یک تخت یکنفره داخل اتاق دیگر