سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.* دارای دو تخت یک نفره یا یک تخت دابل