سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.* دارای یک تخت دابل یا دو تخت یک نفره