سرویس اضافه بصورت کاناپه تخت شو می باشد.
قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال می باشد.