سرویس نفر اضافه شامل هزینه می باشد( ۵۰۰۰۰۰ ریال)* بدون سرویس بهداشتی اختصاصی