دارای یک تخت دو نفره در اتاق خواب و یک کاناپه تخت شو در سالن می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.

این اتاق قابلیت ۱ نفر اضافه دارد.