سرویس نفر اضافه به صورت یک کاناپه تخت شو واقع در سالن نشیمن می باشد.*

این واحدها دارای نما رو به خیابان یا فضای سبز و یا ساختمان مرکزی می باشند.