سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.