هر نفر اضافه ۴۵۰,۰۰۰ ریال به مبلغ صورتحساب افزوده خواهد شد.