سرویس نفر اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد(به ازای هر نفر ۲۳۰۰۰۰۰ ریال)* این واحدها نسبت به واحدهای استاندارد بزرگتر ودارای وان نیز می باشند.