سرویس اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.(۸۰۰۰۰۰ ریال)