(دارای سه تخت یک نفره)

این اتاق در حیاط بالا واقع شده و برای ورود به اتاق تعدادی پله وجود دارد.

لازم به ذکر است اتاق فاقد تلویزیون می باشد.