۱۳۰ متری، سه تخت خواب دونفره و دو تخت خواب یک نفره، رخت خواب