(یک تخت دونفره + یک تخت یک نفره) یا (۳ تخت یک نفره)

سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.(۹۰۰۰۰۰ ریال)