حمام وسرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی به صورت عمومی در راهرو هتل تعبیه شده است.