سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.