سرویس اضافه به صورت کف خواب می باشد.

هر نفر اضافه ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال به مبلغ صورتحساب افزوده خواهد شد.