سرویس اضافه در صورت امکان تخت و در غیر اینصورت تشک تعلق می گیرد.