دارای سالن نشیمن و یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره در اتاق می باشد.
این واحدها در طبقات اول تا چهارم واقع شده اند.
سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.