(دارای سه تخت یک نفره)
سرویس اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.
این واحدها فاقد تلویزیون می باشند.
نمای این واحد رو به حیاط اول مجوعه می باشد.