دارای یک تخت دو نفره داخل اتاق و یک تخت یک نفره داخل سالن نشیمن