سوئیت ۳۰ متری دارای یک تخت دو نفره و یک تخت تک نفره