دارای سه تخت یکنفره
سرویس اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.
پراکندگی واحدها در طبقات سوم تا چهارم می باشد.
مهمانان عزیز، در صورت نیاز به سشوار می توانند از پذیرش درخواست نمایند.
نما اتاق ها رو به خیابان یا محوطه هتل است.