دارای دو تخت یک نفره
این اتاق در طبقه زیرزمین قرار دارد و فاقد پنجره و دارای نورگیر می باشد.