اکثر اتاق های استاندارد واقع در طبقه همکف هتل می باشند.