سرویس اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد (۲۰۰۰۰۰ ریال)