سرویس اضافه به صورت تخت و کف خواب شامل هزینه می باشد.